سرمایہ کار کی معلوماتEnglish

پانچ سالہ مالیاتی کارکردگی

  Rupees in Thousand
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Profit and Loss Account                  
Sales - Net 4,890,041 4,841,940 5,952,659 6,091,802 6,390,922 6,455,848 4,774,324 4,237,268 4,224,019
Cost of Goods Sold 4,969,175 4,982,459 6,219,222 6,317,322 6,175,904 5,804,892 4,301,276 3,937,467 3,965,886
Gross Profit (79,134) (140,519) (266,563) (225,520) 215,018 650,956 473,048 299,801 258,133
Operating profit (135,807) (233,801) (361,421) (275,782) 125,266 515,795 288,930 264,307 229,752
Profit before tax (270,919) (401,098) (479,858) (357,747) 81,750 503,881 286,005 261,092 227,539
Profit after tax (333,478) (384,447) (403,284) (436,600) 20,939 332,262 207,802 196,632 171,023
Income tax - current 48,900 - - 30,459 63,909 116,219 107,860 90,972 56,428
        - prior years - - (30,459) 565 (33,233) (3,230) (22,197) (4,210) (52,002)
        - deferred (13,659) (16,651) (46,115) 47,829 30,135 58,630 (7,460) (22,302) 52,090
Dividend                
Cash dividend - - - 34,068 187,377 136,274 136,274 102,206
Cash dividend rate %age - - - 10 55 40 40 30
Balance Sheet                
Share capital 340,685 340,685 340,685 340,685 340,685 340,685 340,685 340,685 340,685
Reserves 1,735,615 1,735,615 1,735,615 1,735,615 1,735,615 1,735,615 1,735,615 1,735,615 1,495,615
Unappropriated profit (1,043,501) (710,023) (613,511) (210,227) 259,657 420,502 224,514 152,986 298,560
Shareholders equity 1,032,799 1,366,277 1,462,789 1,866,073 2,335,957 2,496,802 2,300,814 2,229,286 2,134,860
No. of ordinary shares 34,068,514 34,068,514 34,068,514 34,068,514 34,068,514 34,068,514 34,068,514 34,068,514 34,068,514
Non current liabilities 649,133 658,917 516,553 411,166 365,068 329,253 261,634 263,293 279,678
Current liabilities 2,704,858 2,263,206 2,075,711 1,393,461 1,400,079 1,146,577 240,394 230,032 516,869
Property, plant and Equipment 1,637,969 1,729,858 1,630,402 1,578,010 1,311,704 1,192,889 907,586 969,334 986,262
Capital work-in-progress 32,286 17,945 98,324 37,110 226,909 26,998 300,143 2,845 6,271
Long term investment/loan/deposits 4,361 4,361 4,361 4,281 4,281 4,281 36,334 140,984 133,427
Current assets 2,360,398 2,229,181 2,420,290 2,088,409 2,558,210 2,748,464 1,558,779 1,609,448 1,805,447
Net current assets (355,768) (34,025) 344,579 694,948 1,158,131 1,601,887 1,318,385 1,379,416 1,288,578
Total liabilities 4,386,790 4,288,400 4,055,053 3,670,700 4,101,104 3,972,632 2,802,842 2,722,611 2,931,407
Total Assets 4,386,790 4,288,400 4,055,053 3,670,700 4,101,104 3,972,632 2,802,842 2,722,611 2,931,407
Ratios Analysis                
Gross profit (%) (1.62) (2.90) (4.47) (3.70) 3.36 10.08 9.91 7.08 6.11
Net profit (%) (6.82) (7.94) (6.77) (7.17) 0.33 5.15 4.35 4.64 4.05
Inventory turnover (Times) 8 6 7 6 4 4 7 5 5
Cash dividend per share - Rs. - - - 1.00 5.50 4.00 4.00 3.00
Debt : equity ratio 19:81 17:83 9:91 0:100 0:100 0:100 0:100 0:100 0:100
Break-up value per share - Rs. 30.32 40.03 42.94 54.77 68.40 73.29 67.53 65.44 62.66
Market value per share at the end of the year - Rs. 8.98 12.00 17.10 23.30 25.66 41.50 33.00 29.45 42.00
Production volume                
Production capacity (M.Tons) 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100
Production achieved (M.Tons) 31,951 26,859 28,491 30,855 34,957 35,250 33,991 34,318 35,072
Capacity utilization (%) 145 121 129 140 158 160 154 155 159
Employees (Nos) 1,198 1,251 968 1,001 1,238 1,239 1,186 1,249 1,288